I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Microterm Color s.r.o., IČ 27775119, DIČ CZ27775119, se sídlem Březce 719, 783 13 Štěpánov zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 29369, vedené u Krajského soudu v Ostravě jako prodávající (dále jen „Microterm Color“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

 Další informace o Microterm Color s.r.o. jsou uvedeny na webové stránce www.maxitherm.cz 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Microterm Color nebo s ní jinak jedná. 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Microterm Color, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Microterm Color nebo smluvních partnerů Microterm Color, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Microterm Color sděluje, že 

1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Microterm Color si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Microterm Color, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Microterm Color uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a výše realizované objednávky;

4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Microterm Color, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Microterm Color;


1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 a) o poskytování služeb, které Microterm Color splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

 c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

2. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

3. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

4. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Microterm Color,

5. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně, a to zasláním na mail: maxitherm@maxitherm.cz  nebo písemně na adresu sídla Microterm Color s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.  

III.   smlouva - uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Microterm Color tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Microterm Color, ať už přímo,  po telefonu nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Microterm Color, za případné chyby při přenosu dat Microterm Color nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Microterm Color neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Microterm Color zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Microterm Color kupní cenu.

Microterm Color si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

Microterm Color Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Microterm Color splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Microterm Color věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Microterm Color odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Microterm Color větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Microterm Color odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Microterm Color věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Microterm Color věc pro přepravu.Přechod nebezpečí škody 

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. 

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Microterm Color způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Microterm Color umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Microterm Color škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.Odpovědnost Microterm Color 

Microterm Color odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Microterm Color odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Microterm Color popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné;se věc hodí k účelu, který pro její použití Microterm Color uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebovyplývá-li to z povahy věci.U spotřebního zboží (např. nátěrové hmoty, penetrační nátěry apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. 

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Microterm Color zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;na přiměřenou slevu z kupní ceny; neboodstoupit od smlouvy.Kupující sdělí Microterm Color, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Microterm Color; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Microterm Color vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Microterm Color nemůže dodat novou věc bez vad, jakož i v případě, že Microterm Color nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Microterm Color dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Microterm Color odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Microterm Color vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Microterm Color.Porušení smlouvy obecně 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Microterm Color na její náklady věc původně dodanou. 

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Microterm Color zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li okupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Microterm Color umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.  Microterm Color s.r.o. spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu písemně jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Microterm Color s.r.o.

Březce 719

783 13 Štěpánov

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Microterm Color bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Microterm Color obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. nátěrové hmoty, penetrační nátěry apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Microterm Color doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Microterm Color spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu příp. uvedeným požadavkem na vrácení platby v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá Microterm Color pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Microterm Color bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Microterm Color však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Microterm Color odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Microterm Color a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Microterm Color právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; neboprodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Microterm Color, co ještě vrátit může, a dá Microterm Color náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

 V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Microterm Color s.r.o., Březce 719, 783 13 Štěpánov.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zaslaná na email maxitherm@maxitherm.cz 

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Microterm Color si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Microterm Color prostřednictvím elektronické pošty zaslané na email maxitherm@maxitherm.cz  nebo telefonicky.

 

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Microterm Color na adrese www.maxitherm.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Microterm Color nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu Microterm Color nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Microterm Color a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Microterm Color. Microterm Color v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Microterm Color si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

VIII. Objednávání

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a.    prostřednictvím elektronického obchodu Microterm Color www.maxitherm.cz (dále jen „e-shop“);

b.    elektronickou poštou na adrese maxitherm@maxitherm.cz;

c.    telefonicky

Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes zákaznickou linku Microterm Color od 08:00 do 16:00 hod. v pracovní dny.

Kupující bude o termínu doručení objednaného zboží informován prostřednictvím sms. Délka doručování objednaného zboží se řídí přepravními podmínkami dopravce.

 

IX. Platební podmínky

Microterm Color akceptuje následující platební podmínky:

platba předem bankovním převodem;na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce);platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek). Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Microterm Color, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Při požadavku Kupujícího na dodání zboží mimo území ČR je vyžadována platba za zboží výhradně předem na účet Microterm Color na základě faktury zaslané zákazníkovi na v objednávce uvedený mailový kontakt. K částce za zboží bude připočítána cena dopravy dle ceníku dopravce, platného v době vystavení faktury.

 

X. Dodací podmínky

Způsoby dodání 

Microterm Color zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání: zasílání přepravní službou – v rámci ČR; zasílání mezinárodní přepravní službou – v rámci SR, dodání pracovníkem Microterm Color na adresu zákazníka. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci Microterm Color nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Varianta „doprava zdarma“ platí pouze při dopravě v rámci ČR při splnění stanovených podmínek.

Ostatní podmínky 

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Microterm Color či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Microterm Color či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.   

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na 724 37 57 68 nebo mailem na maxitherm@maxitherm.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Microterm Color. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Microterm Color možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Microterm Color a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Případné spory mezi Microterm Color s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz, podatelna@coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Microterm Color s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakty na Microterm Color s.r.o.: tel. 724 37 57 68 příp. email maxitherm@maxitherm.cz, pro vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.3. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Microterm Color nebo elektronicky na www.maxitherm.cz.